Investeringsovereenkomst

Overweegt u investeerder te worden bij CredionFunding? Welkom! U kunt al een account aanmaken, voordat u voor de eerste keer investeert. Vervolgens krijgt u van ons via de e-mail een investeringsovereenkomst toegezonden. Met deze overeenkomst geeft u CredionFunding toestemming om namens u de administratie en het betaalverkeer van uw investeringen te verzorgen. Crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl faciliteert dit. 

Wilt u liever vooraf weten wat er in deze overeenkomsten staat? Dat leest u in onderstaand concept. Dit concept plaatsen we hier ter informatie!

 CONCEPT! INVESTERINGSOVEREENKOMST

DE PARTIJEN:

 1. Bij een rechtspersoon
  Bedrijfsnaam:
  Rechtsvorm:
  KvK-nummer:
  Statutaire zetel/kantoorhouden te:
  Telefoonnummer:
  E-mailadres:
  Investeerdersnummer:
  (de “Investeerder”);

  Rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegde:
  Voorletters:
  Tussenvoegsels:
  Achternaam:
  Geboortedatum:

  Bij een natuurlijk persoon
  Voorletters:
  Tussenvoegsels:
  Achternaam:
  Geboortedatum:
  Adres:
  Telefoonnummer:
  E-mailadres:
  Investeerdersnummer:
  (de “Investeerder”);
 2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl, kantoorhoudende te Veenendaal en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101 (hierna: “Geldvoorelkaar.nl”), rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.J.L. Adams;
 3. de stichting Stichting Crowdfunding Partnerprojecten, statutair gevestigd te Veenendaal en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77841840 (hierna: “Stichting Crowdfunding Partnerprojecten”), rechtsgeldig vertegenwoordigd door P.C. de Haes en H.J.M.A. Lemmens;

Hierna gezamenlijk genoemd “Partijen” en ieder van hen een “Partij”. Geldvoorelkaar.nl en de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten worden hierna gezamenlijk “Geldvoorelkaarpartijen” genoemd.


NEMEN IN AANMERKING DAT:

a) CredionFunding via haar website met gelijkluidende naam (de ‘Website’) Geldnemers en Investeerders bij elkaar brengt;
b) CredionFunding op de Website Pitches van Geldnemers zal plaatsen met daarin onder meer informatie over de hoogte en het doel van de gewenste financiering, het rentepercentage en een risicoclassificatie;
c) de Investeerder overweegt via CredionFunding een of meer Investeringen te doen;
d) de Investeerder zich om die reden wil inschrijven bij CredionFunding ;
e) de inschrijving aan de Investeerder het recht geeft om via de inschrijving bij CredionFunding gebruik te maken van de diensten van de Geldvoorelkaarpartijen;
f) de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten de administratie van investeringen, Leningaanvragen en tot stand gekomen Leningen zal verzorgen met het daarbij horende betaalverkeer;
g) eventuele zekerheidsrechten behorende bij een Lening op naam van de Stichting Crowdfunding
Partnerprojecten gevestigd en beheerd zullen worden;
h) Geldvoorelkaarpartijen nauw samenwerken bij het verlenen van hun diensten en hun samenwerking in een onderlinge samenwerkingsovereenkomst hebben vastgelegd; Partijen hun afspraken schriftelijk vastleggen in deze overeenkomst (de “Investeringsovereenkomst”).

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Interpretatie

1. Op deze Investeringsovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden Stichting Crowdfunding Partnerprojecten van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden Stichting Crowdfunding Partnerprojecten zijn aangehecht als Bijlage 1. Investeerder heeft de Algemene Voorwaarden Stichting Crowdfunding Partnerprojecten ontvangen en hiervan kennisgenomen. De op enig moment geldende Algemene Voorwaarden Stichting Crowdfunding Partnerprojecten zijn te downloaden via de Website. De in deze Investeringsovereenkomst gebruikte definities
zijn te vinden in Artikel 1 van de Algemene Voorwaarden Stichting Crowdfunding Partnerprojecten.

2. De Investeringsovereenkomst is van toepassing op alle Investeringen.

Het doen van een investering

3. De Investeerder schrijft zich hierbij in als investeerder via CredionFunding bij Geldvoorelkaar.nl. De Stichting Crowdfunding Partnerprojecten kent de Investeerder een Investeerdersnummer toe. Het Investeerdernummer is vermeld bovenaan deze Investeringsovereenkomst. De Stichting Crowdfunding Partnerprojecten zal de Investeerdersnummers en de Leningaanvragen, waarin Investeerder investeert administratief bijhouden.

4. Op de Website staan Leningaanvragen van Geldnemers, waarin – na een verplichte voorpublicatietermijn van 48 uur - geïnvesteerd kan worden. Per Leningaanvraag staat aangegeven welk leenbedrag wordt gevraagd en binnen welke termijn (Inschrijvingsduur) dit bedrag uiterlijk door de Investeerders moet zijn toegezegd.

5. De Investeerder heeft de vrije keuze in welke Leningaanvragen hij wil investeren en tot welk bedrag hij (per Leningaanvraag) wil investeren. Investeringen door een rechtspersoon zijn niet aan een maximum gebonden. Natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, mogen een maximumbedrag aan uitstaand vermogen hebben ondergebracht via CredionFunding. Het maximumbedrag staat vermeld in het Tarievenblad Investeerder, dat te vinden is op de Website.

6. Alle toegezegde, lopende en/of afgehandelde investeringen in Leningaanvragen alsmede alle betaalschema’s van de Leningen en informatie over de portefeuille van de Investeerder zijn terug te vinden in de eigen omgeving “Mijn CredionFunding” van de Investeerder op de Website.

7. Als het totale gevraagde bedrag binnen de Inschrijvingsduur is toegezegd, zal Geldvoorelkaar.nl er zorg voor dragen dat de Geldnemer een Overeenkomst Lening met de Investeerders en de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten ondertekent. In de Overeenkomst Lening staan de details van de Lening. In de Overeenkomst Lening wordt niet de naam van een Investeerder vermeld, maar het Investeerdersnummer. De Stichting Crowdfunding Partnerprojecten tekent conform Artikel 19 als gevolmachtigde namens de Investeerders op de Overeenkomst Lening.

8. Na het aangaan van de Overeenkomst Lening verstuurt de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten een Betaalverzoek aan de Investeerder, waarin de Investeerder wordt verzocht het door hem toegezegde bedrag over te maken op het door Stichting Crowdfunding Partnerprojecten opgegeven rekeningnummer. Het rekeningnummer waar het bedrag naar dient te worden overgemaakt staat of (a) ten name van Stichting Crowdfunding Partnerprojecten (IBAN Stichting Crowdfunding Partnerprojecten) of (b) ten name van de stichting Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl (statutaire zetel te Heemstede en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63426927, gevestigd te Veenendaal aan de Traverse 3, hierna: “Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar”), hierna samen te noemen: “de Geldvoorelkaar Stichtingen” (of bij enkelvoudig gebruik: “de Geldvoorelkaar Stichting”).

9. De Investeerder is (na het verstrijken van de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen) verplicht het toegezegde bedrag op eerste verzoek van de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten te betalen op het opgegeven rekeningnummer. Indien Investeerder door Stichting Crowdfunding Partnerprojecten ten aanzien van het specifieke project, waarvan de Pitch is gepubliceerd op de Website, wordt verzocht de betaling over te boeken naar de bankrekening van Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar (IBAN NL39 INGB 0700 0710 16) dan zal bij het Betaalverzoek een bevestiging zijn bijgesloten van Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar dat zij kennis heeft genomen van de Investeringsovereenkomst en dat zij zal voldoen aan de verplichtingen jegens Investeerder zoals deze voortvloeien uit de onderhavige Investeringsovereenkomst en de daarop toepasselijke Algemene Voorwaarden Stichting Crowdfunding Partnerprojecten. Er wordt geen rente vergoed aan de Investeerder over de periode dat het investeringsbedrag op de betreffende bankrekening van de Geldvoorelkaar Stichting staat, tenzij door handelingen toe te rekenen aan de Geldnemer vertraging in de doorbetaling aan de Geldnemer ontstaat, in welk geval de Geldnemer Vertragingsrente verschuldigd is aan de Investeerder(s) vanaf het moment waarop alle gelden op de opgegeven bankrekening staan tot het moment waarop doorbetaling aan de Geldnemer of Notaris plaatsvindt, dan wel tot het moment dat het door de
Investeerder aan de Geldvoorelkaar Stichting betaalde bedrag om moverende redenen door de betreffende stichting is teruggestort en bijgeschreven op de bankrekening van Investeerder.

10. De Geldvoorelkaar Stichting die de gelden op haar bankrekening krijgt bijgeschreven stort het totaal door de Investeerders verstrekte bedrag (indien door Geldnemer is voldaan aan alle voorwaarden) vervolgens door aan de Geldnemer, onder inhouding van de Succesfee Geldnemer, dat wordt doorgestort aan Geldvoorelkaar.nl. De hoogte van de Succesfee Geldnemer staat op het Tarievenblad Geldnemer, dat te vinden is op de Website.

11. Als niet het totale door de Geldnemer gevraagde bedrag bij de Investeerders kan worden opgehaald en de gewenste lening niet volledig is volgeschreven, dan kan de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten in overleg met Geldnemer besluiten de wel verstrekte gelden terug te (laten) storten aan de Investeerders en de Overeenkomst Lening te beëindigen. Ook kan de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten in overleg met de Geldnemer besluiten dat de hoofdsom van de Lening verlaagd wordt met het niet verstrekte bedrag.

12. Als Investeerder de in Artikel 8 bedoelde betaling van zijn toezegging niet (tijdig) nakomt, dan is de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten gerechtigd om ofwel de investering in de betreffende Leningaanvraag te deactiveren dan wel de Investeringsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, en de Investeerder een direct opeisbare boete ter grootte van 10% van het toegezegde bedrag op te leggen. Deze boete laat het recht om schadevergoeding te vorderen onverlet. Voor het innen van deze boete zal Geldvoorelkaar.nl door Stichting Crowdfunding Partnerprojecten worden ingeschakeld.

13. De Geldvoorelkaar Stichting zal de Maandbedragen, zoals deze zijn vastgelegd in het betaalschema bij een Overeenkomst Lening, incasseren bij de Geldnemer en naar rato doorstorten aan de Investeerders, onder inhouding van de eventueel op dat Maandbedrag van toepassing zijnde Succesfee Investeerder. De hoogte en het moment van inhouding van de Succesfee Investeerder staan op het Tarievenblad Investeerder.

14. Indien ter meerdere zekerheid van de nakoming door de Geldnemer van zijn verplichtingen uit hoofde van een Lening zekerheidsrechten worden gevestigd door de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten, zal deze namens de Investeerders optreden als schuldeiser met een eigen (parallelle) vordering op de Geldnemer, dat gelijk is aan het geheel van de vorderingen, die de gezamenlijke Investeerders van tijd tot tijd hebben op de Geldnemer uit hoofde van de Lening.
Lastgeving

15. De Investeerder geeft Geldvoorelkaar.nl hierbij een Last, die door Geldvoorelkaar.nl wordt aanvaard. De Last houdt in dat Geldvoorelkaar.nl in het belang van en voor rekening van de Investeerder, maar op eigen naam, nakoming zullen vorderen en alle vorderingen incasseren, die voortvloeien uit de tussen de Investeerder en de Geldnemer gesloten Overeenkomst Lening de daarmee samenhangende rechten uitoefenen, terwijl de Investeerder deze rechten niet meer zelf mag uitoefenen, en in dat kader:

 • beheersdaden verrichten, waaronder het aangaan van overeenkomsten en het verrichten van andere rechtshandelingen;
 • betalingen doen en ontvangen;
 • derden mag inschakelen, zoals een advocaat, notaris of deurwaarder;
 • voor de Investeerder als procespartij in rechte optreden en alles doen wat redelijkerwijs nodig is om de Investering te incasseren.

Stichting Crowdfunding Partnerprojecten is - gedurende bovenstaande Last - verplicht om Geldvoorelkaar.nl in te schakelen bij het uitwinnen van eventuele tussen Stichting Crowdfunding Partnerprojecten en Geldnemer ten behoeve van de Investeerders (in verband met de Overeenkomst Lening) gesloten overeenkomst(en) ter zake van zekerheden, zoals deze zijn benoemd en omschreven in de Pitch (bijvoorbeeld de ter meerdere zekerheid van betaling gevestigde pand- en/of hypotheekrechten);

16. Geldvoorelkaar.nl mag de Last naar eigen inzicht uitvoeren en zal dat, zoals een goed lasthebber betaamt, naar eer en geweten doen. Geldvoorelkaar.nl zal zich inspannen een voor de Investeerders zo goed mogelijk resultaat te behalen. Dat betekent dat Geldvoorelkaar.nl zelfstandig besluit of en op welke wijze de Last wordt uitgevoerd en de Investeerder geen eisen kan stellen aan de wijze waarop Geldvoorelkaar.nl de Last uitvoert. De voor Investeerders geïncasseerde gelden worden door Geldvoorelkaar.nl - waar mogelijk onder verrekening van de gemaakte kosten – overgeboekt naar de Geldvoorelkaar Stichting.

17. Zodra Geldvoorelkaar.nl aan Investeerder laat weten dat zij de incassowerkzaamheden staakt, of totdat de Investeerder de Last met inachtneming van een opzegtermijn van een jaar heeft opgezegd, mag de Investeerder de in Artikel 14 genoemde rechten weer zelf uitoefenen.

Kosten

18. Alleen in het geval de geldnemer geen enkel verhaal biedt voor nakoming van de Overeenkomst Lening (waaronder begrepen terugbetaling van de Lening inclusief renten en kosten), zijn de gemaakte kosten voor het optreden in en/of buiten rechte voor rekening van Geldvoorelkaar.nl, echter tot een maximum van het door de Investeerder op het betreffende project betaalde Succesfee Investeerder. Onder “geen enkel verhaal” wordt verstaan het bericht afkomstig van de gerechtsdeurwaarder dat de Geldnemer op basis van de bevindingen
van de deurwaarder de komende 12 maanden geen mogelijkheden biedt tot verhaal van de vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening, zodat nakoming van de op de Geldnemer rustende betalingsverplichtingen niet mogelijk is.

19. De gemaakte kosten boven dit in artikel 18 genoemde maximum zijn voor rekening van de Investeerder. Komt de Investeerder zijn of haar verplichting om deze kosten te vergoeden niet na, dan mag Geldvoorelkaar.nl zich voldoen uit de gelden die de Geldvoorelkaar Stichtingen op enig moment voor de desbetreffende Investeerder houden of zullen houden, met dien verstande dat het bedrag van de gemaakte kosten voor rekening van de Investeerder niet hoger zal zijn dan het nog niet aan hem afgeloste deel van de betreffende Lening.

20. Als het resultaat van de incassowerkzaamheden geen gehele, maar een gedeeltelijke betaling van de Geldnemer is, wordt de opbrengst in de volgende volgorde uitgekeerd: eerst moeten alle juridische kosten (waaronder begrepen buitengerechtelijke incassokosten, griffierechten, advocaat- en deurwaarderskosten en executiekosten) zijn voldaan, daarna worden de gelden pro rata verdeeld over de Investeerders.

Volmacht

21. De Investeerder geeft hierbij de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten een volmacht, die de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten aanvaardt, om namens hem of haar een Overeenkomst Lening (inclusief alle daarop van toepassing zijnde Addenda) met een Geldnemer aan te gaan en om eventueel een overeenkomst van borgtocht aan te gaan namens de Investeerder. Deze volmacht heeft alleen betrekking op het aangaan van een Overeenkomst Lening of overeenkomst van borgtocht, voor zover de Investeerder via de Website heeft aangegeven in de onderhavige Leningaanvraag te willen investeren. Een concept Overeenkomst Lening is aan deze Investeringsovereenkomst gehecht als Bijlage 2 en Investeerder heeft hiervan kennisgenomen.

Aansprakelijkheden

22. Geldvoorelkaarpartijen zijn (i) bemiddelaar tussen Geldnemer en Investeerders, en (ii) beheerder en uitvoerder van de Overeenkomst Lening. CredionFunding en Geldvoorelkaarpartijen geven geen advies en doen geen aanbevelingen en/of ontradingen aan Investeerders.

23. Informatie, toelichtingen, presentaties, toezeggingen en voorstellen van de Geldnemer - zoals deze in de Pitch op de Website worden gepubliceerd - zijn inhoudelijk opgesteld door de Geldnemer zelf. CredionFunding en Geldvoorelkaar.nl zijn niet aansprakelijk voor de toelichting van de Geldnemer in de Pitch en/of de inhoud van deze uitingen en de juistheid, volledigheid en (de voortdurende) actualiteit daarvan, noch voor de inhoud van externe krediettoetsen die op de Website staan vermeld, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van CredionFunding en Geldvoorelkaar.nl. Er kunnen jegens CredionFunding en Geldvoorelkaar.nl aan de uitingen van Geldnemers op de Website geen rechten worden ontleend. Deze uitingen dienen door de Investeerder altijd op juistheid te worden geverifieerd.

24. CredionFunding en Geldvoorelkaarpartijen zijn niet aansprakelijk voor:

 • het door Geldnemer en/of Investeerder(s) niet nakomen van verplichtingen in verband met een Lening;
 • het al dan niet tot stand komen van een Lening;
 • renteverlies door mogelijke vertragingen in de doorbetaling van bedragen in verband met de Lening, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van CredionFunding en/of Geldvoorelkaar.nl.

Opzegging / beëindiging Investeringsovereenkomst

25. De Investeringsovereenkomst kan alleen schriftelijk (per post of e-mail) door de Investeerder worden opgezegd. Daarvoor geldt het volgende:

 1. De Investeerder kan de Investeringsovereenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. De opzegging heeft geen invloed op de Investering(en) die al zijn gedaan of toegezegd. De opzegging heeft niet tot gevolg dat de Investeerder zijn Investering(en) eerder kan opeisen. Het voor de Investering(en) afgesproken bestaande betaalschema blijft geldig.
 3. Zolang de Investeerder na de opzegging nog een Investering in een project heeft uitstaan, waarbij nog geen gehele terugbetaling heeft plaatsgevonden, houdt hij toegang tot de eigen omgeving “Mijn CredionFunding” op de Website.
 4. De opzegging heeft tot gevolg dat de Last eindigt een jaar na de datum waartegen is opgezegd. Voor zover de lastgeving strekt tot het verrichten van een rechtshandeling in het belang van Geldvoorelkaar.nl, de Geldvoorelkaar Stichtingen of de Investeerders eindigt deze niet en kan deze niet worden opgezegd. Ook niet door de dood of de ondercuratelestelling van de Investeerder.

26. Geldvoorelkaarpartijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen in de volgende gevallen:

 1. Als de Investeerder een verplichting uit de Investeringsovereenkomst of de Algemene Voorwaarden Stichting Crowdfunding Partnerprojecten niet (tijdig) nakomt;
 2. Als de Investeerder failliet is verklaard, in surseance van betaling is komen te verkeren, of als de wet schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing is verklaard;
 3. Bij overlijden (van een natuurlijk persoon) of ontbinding (van een rechtspersoon) van de Investeerder:
  • Indien de Investeerder een natuurlijk persoon is en tijdens de looptijd van de Lening komt te overlijden, valt het op dat moment nog openstaande geïnvesteerde bedrag in de nalatenschap. Na ontvangst van de hiervoor benodigde stukken zal de doorbetaling van de Maandbedragen gecontinueerd worden aan de rechthebbende(n). Het volledig opeisen van de totale vordering door de rechthebbende(n) is niet mogelijk. Indien gewenst zal de Investeringsovereenkomst aangepast worden en op naam van de rechthebbende(n) gesteld worden.
  • Indien de Investeerder een rechtspersoon is en tijdens de looptijd van de Lening wordt ontbonden, kunnen voor de vereffening van het vermogen met instemming van Geldvoorelkaar.nl de rechten aan derden worden overgedragen. Na ontvangst van de hiervoor benodigde stukken zal de doorbetaling van de Maandbedragen gecontinueerd worden aan de nieuwe rechthebbende(n). Het volledig opeisen van de totale vordering door de rechthebbende(n) is niet mogelijk. Indien gewenst zal de Investeringsovereenkomst aangepast worden en op naam van de rechthebbende(n) gesteld worden.

27. Geldvoorelkaar.nl mag na beëindiging van de Investeringsovereenkomst zoals bedoeld in Artikel 24 de toegang van de Investeerder tot de eigen omgeving “Mijn CredionFunding” via haar Website blokkeren, maar zal de Investeerder van tijd tot tijd informatie geven over de projecten waarbij de Investeerder betrokken is.

28. De administratie van Geldvoorelkaar.nl en de Geldvoorelkaar Stichtingen geldt als volledig bewijs van al hetgeen dat de Geldnemer, de Geldvoorelkaar Stichtingen en/of Geldvoorelkaar.nl aan de Investeerder moet betalen, behoudens tegenbewijs van de Investeerder.

29. Geldvoorelkaarpartijen mogen alle correspondentie in het kader van de Investeringsovereenkomst sturen aan bovenstaand e-mailadres van de Investeerder.

30. Op deze Investeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit en/of verband houden met de Investeringsovereenkomst zullen uitsluitend worden beslecht voor de bevoegde rechter te Den Haag.

31. Door ondertekening van de Investeringsovereenkomst verklaart Investeerder zich akkoord met de Algemene Voorwaarden Stichting Crowdfunding Partnerprojecten.

32. Door ondertekening van de Investeringsovereenkomst verklaart Investeerder dat hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van een Lening risicovol is en dat het risico bestaat dat een Geldnemer niet (meer) kan voldoen aan de betaalverplichting. In het uiterste geval kan de Investeerder de gehele investering in een Lening verliezen.

Bijlagen
(1) Algemene Voorwaarden Stichting Crowdfunding Partnerprojecten
(2) Concept Overeenkomst Lening
*Handtekeningenpagina volgt*